Vereniging van biologische tuinders

Eerste ALV bij De Bolster op woensdag 23 maart

Op 23 maart a.s. zal de eerste algemene ledenvergadering van vereniging de BioTuinders plaatsvinden. Er zijn nog geen jaarstukken uit het verleden te bespreken, maar des te meer plannen voor de toekomst: waarmee gaat de vereniging aan de slag? Zou je dat willen weten of willen beïnvloeden, komt dan op 23 maart naar De Bolster in Epe. Nog geen lid? Geen probleem: vul het aanmeldformulier in en neem het mee naar de eerste vergadering (dit is tevens de laatste vergadering voor het 'zomerreces').

Algemene Ledenvergadering van de BioTuinders.

Datum: woensdag 23 maart 2016

Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur

Locatie: De Bolster,  Oude Oenerweg 13, 8161 PL, Epe

Graag aanmelden via info@debiotuinders.nl als je komt?

De eerste ALV van de BioTuinders is bij De Bolster. We krijgen een rondleiding over het bedrijf en Bart Vosselman houdt een presentatie over het veredelingsprogramma van De Bolster en ontwikkelingen in de octrooi wetgeving. Daarnaast kunnen we kijken of er vanuit de BioTuinders nog wensen zijn voor het assortiment van De Bolster.

Voor de eerste ledenvergadering hebben we een volle agenda. In ieder geval stoppen we om 14.45 met de vergadering omdat we genoeg tijd vrij willen houden voor het bezoek aan De Bolster.

Verzoek: neem iets kleins/lekkers mee van je eigen bedrijf of uit je omgeving, dan bieden we Bart een mand met cadeautjes aan als dank voor de rondleiding en presentatie.

13.00  Ontvangst, koffie en thee

13.15  Start ledenvergadering: welkom 

13.20  Voorstellen bestuur De bestuursleden van de De BioTuinders stellen zich kort voor.

13.30  Kennismaking met elkaar.

14.00  Betalingsrechten  zie toelichting

14.15  Certificaten van leveranciers op website BioTuinders zie toelichting

14.25  Mogelijke activiteiten in 2016/2017

  1. In gesprek met Skal: hoe kunnen we de controlebezoeken zo efficiënt mogelijk maken, inclusief certificaten van leveranciers?
  2. Bezoek aan Hak Schoffeltechniek (zie www.havelaar.biz)
  3. Opzetten intervisiegroepjes.
  4. Uitwerken ander certificeringssysteem. Zie toelichting
  5. Gecombineerde opgave. Zie toelichting

14.40  Rondvraag + afsluiting

15.00  Rondleiding De Bolster en presentatie Bart Vosselman

 

17.00  Afsluiting

Mocht je nog vragen hebben over ons of over de ALV, dan kun je mailen naar info@debiotuinders.nl of bellen met Mieke Baldé (06-52698172) of Luuk Schouten (06-44545537), voorzitter.

 

Toelichting

 

Betalingsrechten.  Betalingsrechten is een nieuw stelsel van GLB-steun (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) voor de agrariër. Het aantal betalingsrechten wordt bepaald op basis van het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u op 15 mei 2015 in gebruik heeft. Dit stelsel komt in de plaats van het systeem van bedrijfstoeslagen (2006-2014), dat was gebaseerd op historische betalingen.

Sjoukje Postma van Het Boerenbureau heeft aangeboden om samen met een aantal tuinders die geen betalingsrechten hebben aangevraagd in 2015 dat alsnog aan te gaan vragen in 2016. Dat wordt een experiment want feitelijk zijn alle betalingsrechten in 2015 al vergeven als het ware en moeten we een beroep doen op de nationale reserve. De nationale reserve is eigenlijk bedoeld voor startende boeren.

De tuinders die een beroep gaan doen op deze nationale reserve zouden samen meer dan 3.2 ha moeten bebouwen anders lopen we tegen het probleem aan dat er onder de 500 euro niet uitbetaald wordt (voor meer info zie www.rvo.nl).

Voorstel: inventariseren of er belangstelling is om samen met Sjoukje Postma een aanvraag in te dienen voor ‘Betalingsrechten’. 

 

Certificaten van leveranciers op website BioTuinders. Sinds kort moeten de Skal gecertificeerde tuinders een kopie hebben van de leveranciers. Dus we zijn allemaal bezig om certificaten van De Bolster, Jongerius, Vitalis etc. bij elkaar te verzamelen. Een hoop werk voor iedereen, dat eenvoudiger moet kunnen.

Elk jaar willen we alle relevante certificaten op de website zetten van De BioTuinders.

Voorstel: Bio Certificaten op de website van de BioTuinders zetten (en wie wil daarbij helpen?)

 

Mogelijke activiteiten in 2016/2017

Uitwerken ander certificeringssysteem. Zowel tijdens de oprichtingsvergadering als in de emails bleek dit een punt waar veel over te doen is. Kortgezegd zijn er twee stromingen: er is een aantal mensen met licentie, die vindt dat het keurmerk het enige objectieve middel is. Ondanks alles dat op Skal aan te merken is, prefereren zij het hebben van een keurmerk en zouden ze het liefst zien dat iedereen die zegt ‘biologisch’ te werken, ook een keurmerk heeft. Dan zijn er andere mensen, momenteel meestal niet-gecertificeerd, die zoveel moeite hebben met de (wijze van) certificering dat ze twijfelen of ze het keurmerk willen (behouden) of reeds besloten hebben het niet aan te vragen.

Het bestuur heeft besloten toch de biologische certificering als leidraad te gebruiken. We nemen de geluiden voor een evt. ander certificeringssysteem echter wel serieus. Daarom willen we binnen de vereniging de mogelijkheid bieden om te zoeken naar een andere manier van certificeren. Zo kan er een studiegroep in het leven geroepen worden met mensen die gaan inventariseren onder tuinders wat men wil en hoe dit praktisch invulbaar is.

De vraag aan de leden is of zo’n studiegroep zinvol is en wie dat zou willen doen.

 

 

Gecombineerde opgave. 

De Gecombineerde opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Zij leveren 

hiermee gegevens aan voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving, het 

Diergezondheidsfonds, de emissieaangifte voor de glastuinbouw en een aantal subsidies.

We willen inventariseren wie jaarlijks de Gecombineerde Opgave invult en wie niet. 

Voor degenen die het wel invullen is het – in veel gevallen – een jaarlijkse verzuchting. 

Er wordt niet gedacht vanuit (kleine) tuinderijen met een grote diversiteit aan teelten.

Eerstvolgend in de agenda

Agenda

25 maart 2024 |

Workshop druppelirrigatie